محصولات

استئارات منیزیم

منیزیم استئارات اغلب به عنوان یک رقیق کننده مورد استفاده در ساخت قرص، کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل خواص روان کنندگی مواد و جلوگیری از چسبیدن آن ها به ساخت تجهیزات درفشرده سازی پودرهای شیمیایی مورد استفاده فرار می گیرد.


مطالعات نشان داده اند که منیزیم استئارات ممکن است بر زمان انتشار مواد تشکیل دهنده فعال قرص ها اثر گذار باشد.

« بازگشت