محصولات

سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات کمک به راحت تر جویدن و حل شدن سریعتر قرص میکند.


سدیم لوریل سولفات یک عامل فعال سطحی مورد استفاده در تمیز کردن و همچنین محصولات آرایشی است. به عنوان سدیم دودسیل سولفات نیز شناخته شده است.

در صنعت داروسازی، آن را به عنوان ماده کمک دارویی در اشکال حل شدنی مورد استفاده قرار می دهند .

« بازگشت