محصولات

کلسیم هیدروژن فسفات خشک

انواع مختلف از فسفات کلسیم به عنوان رقیق کننده در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند. این رقیق کننده به قرص و یا کپسول های دارویی اضافه می شوند تا محصول به اندازه کافی برای خوردن و دست زدن بزرگ باشند .


معمولا مقدار ماده موثر در هر قرص در حدی نیست که به توان آن را در ماشین پرس به صورت قرص در آورد. از این رو لزوم استفاده از مواد رقیق کننده مانند کلسیم هیدروژن فسفات خشک به منظور افزایش حجم ماده موثره ضروری می باشد .

« بازگشت